Provider Search

Have you considered using your EMI TeleMed? As a member of EMI Health, you may speak with a WellVia physician licensed in your state for evaluation, diagnosis, and treatment (including prescriptions if appropriate) for many common conditions. Simply call a Patient Care Coordinator at (877) 872-0370.

Plan is required. Where is the plan name on my Member ID card?
State is required.
Please select a state first.
Zip Code is required. Zip Code is invalid.

Please note: Providers may not be participating providers at locations other than those listed below. Verify that your provider is participating at the location where your services will be performed. If you would like to suggest a provider, please complete our Provider Nomination Form.


Free EMI Health Mobile App
Download our free EMI Health mobile app which includes a provider search feature for easy access to a list of participating medical, dental and vision providers.

Apple App Store Google Play


English:
If you, or someone you’re helping, has questions about EMI Health Plan, you have the right to get help and information in your language at no cost. To talk to an interpreter, call 800-662-5851.

Spanish:
Si usted, o alguien a quien usted está ayudando, tiene preguntas acerca de EMI Health Plan, tiene derecho a obtener ayuda e información en su idioma sin costo alguno. Para hablar con un intérprete, llame al 800-662-5851.

Vietnamese:
Nếu quý vị, hay người mà quý vị đang giúp đỡ, có câu hỏi về EMI Health Plan, quý vị sẽ có quyền được giúp và có thêm thông tin bằng ngôn ngữ của mình miễn phí. Để nói chuyện với một thông dịch viên, xin gọi 800-662-5851.

Chinese:
如果您,或是您正在協助的對象,有關於[插入SBM項目的名稱 EMI Health Plan]方面的問題,您有權利免費以您的母語得到幫助和訊息。洽詢一位翻譯員,請撥電話 [在此插入數字 800-662-5851]。

Korean:
만약 귀하 또는 귀하가 돕고 있는 어떤 사람이 EMI Health Plan에 관해서 질문이 있다면 귀하는 그러한 도움과 정보를 귀하의 언어로 비용 부담없이 얻을 수 있는 권리가 있습니다. 그렇게 통역사와 얘기하기 위해서는 800-662-5851 로 전화하십시오.

Arabic:
إن كان لديك أو لدى شخص تساعده أسئلة بخصوص EMI Health Plan، فلديك الحق في الحصول على المساعدة والمعلومات الضرورية بلغتك من دون اية تكلفة. للتحدث مع مترجم اتصل ب 800-662-5851 .

Tagalog:
Kung ikaw, o ang iyong tinutulangan, ay may mga katanungan tungkol sa EMI Health Plan, may karapatan ka na makakuha ng tulong at impormasyon sa iyong wika ng walang gastos. Upang makausap ang isang tagasalin, tumawag sa 800-662-5851.

Navajo:
Navajo

Portuguese:
Se você, ou alguém a quem você está ajudando, tem perguntas sobre o EMI Health Plan, você tem o direito de obter ajuda e informação em seu idioma e sem custos. Para falar com um intérprete, ligue para 800-662-5851.

French:
Si vous, ou quelqu'un que vous êtes en train d’aider, a des questions à propos de EMI Health Plan, vous avez le droit d'obtenir de l'aide et l'information dans votre langue à aucun coût. Pour parler à un interprète, appelez 800-662-5851.

German:
Falls Sie oder jemand, dem Sie helfen, Fragen zum EMI Health Plan haben, haben Sie das Recht, kostenlose Hilfe und Informationen in Ihrer Sprache zu erhalten. Um mit einem Dolmetscher zu sprechen, rufen Sie bitte die Nummer 800-662-5851 an.

Persian:
اگر شما، يا کسی کە شما بە او کمک ميکنيد ، سوال در مورد EMI Health Plan ، داشتە باشيد حق اين را داريد کە کمک و اطلاعات بە زبان خود را بە طور رايگان دريافت نماييد 800-662-5851. تماس حاصل نماييد

French Creole:
Si oumenm oswa yon moun w ap ede gen kesyon konsènan EMI Health Plan, se dwa w pou resevwa asistans ak enfòmasyon nan lang ou pale a, san ou pa gen pou peye pou sa. Pou pale avèk yon entèprèt, rele nan 800-662-5851.

Russian:
Если у вас или лица, которому вы помогаете, имеются вопросы по поводу EMI Health Plan, то вы имеете право на бесплатное получение помощи и информации на вашем языке. Для разговора с переводчиком позвоните по телефону 800-662-5851.

Italian:
Se tu o qualcuno che stai aiutando avete domande su EMI Health Plan, hai il diritto di ottenere aiuto e informazioni nella tua lingua gratuitamente. Per parlare con un interprete, puoi chiamare 800-662-5851.

Gujarati:
જો તમે અથવા તમે કોઇને મદદ કરી રહ્ાાં તેમ ાંથી કોઇને [એસબીએમ ક ર્યક્રમન ાં ન મ મ કો] વિશે પ્રશ્નો હોર્ તો તમને મદદ અને મ હહતી મેળિિ નો અવિક ર છે. તે ખર્ય વિન તમ રી ભ ષ મ ાં પ્ર પ્ત કરી શક ર્ છે. દ ભ વષર્ો િ ત કરિ મ ટે,આ [અહીં દ ખલ કરો નાંબર ] પર કોલ કરો.

Pennsylvania Dutch:
Wann du hoscht en Froog, odder ebber, wu du helfscht, hot en Froog baut EMI Health Plan, hoscht du es Recht fer Hilf un Information in deinre eegne Schprooch griege, un die Hilf koschtet nix. Wann du mit me Interpreter schwetze witt, kannscht du 800-662-5851 uffrufe.